Om Sanddyna Båtforening

Sanddyna Båtplass

Styret

 

 

 

Vedtekter for Sanddyna Båtforening

Vedtatt på generalforsamling i 2003 og sist rettet på generalforsamling 2.april 2014.

1) Navn

Foreningens navn er Sanddyna Båtforening og ble stiftet 11. april 1972. Organisasjonsnr. er 996 271 595. Er også registrert i frivillighetsregisteret og kan motta støtte fra Grasrotandelen.

2) Foreningens formål
Sanddyna Båtforening er en ideell og frivillig forening med ikke-fortjenestebasert formål, som vil arbeide for å fremme det individuelle og samlede båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å
a) Virke for etableringen av, og forestå driften av fritidsbåthavn
b) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
c) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
d) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
e) Samarbeide med private organisasjoner og offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser
Foreningen er en del av Ljans Vels aktivitetsområde.

3) Medlemmer

Som medlemmer i båtforeningen kan kun opptas medlemmer av Ljans Vel.

4) Organisasjon

Foreningens høyeste besluttende organ er årsmøtet. Foreningens virksomhet ledes av et styre.

5) Årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april, men før utsetting av båter.
 2. Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 4 ukers varsel.
 3. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet kan sendes til styret, men må senest være styret i hende 2 uker før årsmøtet avholdes.
 4. Medlemmene vil 1 uke før årsmøte motta fullstendig saksliste, styrets beretning, regnskap og forslag til budsjett for kommende år.
 5. Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent innen 1. mars.
 6. Alle vedtak skjer med alminnelig flertall, dog krever vedtektsendringer 2/3 flertall.
 7. Årsmøtet skal behandle:
  1. Innkallingen og godkjenning av denne, samt velge møteleder
  2. Styrets beretning for siste kalenderår
  3. Revidert regnskap for siste kalenderår med revisors anmerkninger.
  4. Budsjett for gjeldende kalenderår, inkludert avgifts-/kontingentendringer
  5. Innkomne forslag
  6. Valg av styre og andre tillitsmenn
 8. Årsmøtet velger et styre med følgende funksjoner for to år av gangen:
  1. Leder
  2. Sekretær
  3. Kasserer
  4. Oppmann for brygge
  5. Oppmann for drift/teknisk/bøye

Årsmøtet velger revisor med varamann for en periode for to år.
Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre medlemmer. Disse kan være uttredende styremedlemmer.

6) Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 20% av medlemmene krever det. På ekstraordinære årsmøter skal kun de saker som er nevnt i innkallingen behandles.

7) Styret

Styret skal lede båtforeningens virksomhet og står ansvarlig overfor årsmøtet. Det skal:

 1. Lede foreningens daglige virksomhet i samsvar med vedtektene og årsmøtevedtak
 2. Føre oversikt over foreningens medlemmer og deres forpliktelser
 3. Fordele sommerplasser og vinteropplagsplasser
 4. Vedlikeholde leieavtalen mellom båtforeningen og Mosseveien 251
 5. Forvalte foreningens midler
 6. Representere foreningen utad
 7. Gjennomføre driften i samsvar med gjeldende avtale med Selskapet til Ljans Vel
 8. Innkalle til årsmøte og forberede behandlingen av saker under dette, herunder å utarbeide et budsjett med avgiftsforslag som dekker planlagte og forventede utgifter til drift av båtforeningen, samt opparbeidelsen av en tilstrekkelig reservekapital. Utgifter til større investeringer kan fordeles over flere år der dette er mulig og ønskelig.

8) Kasse og revisjon

 1. Innen styret er kasserer ansvarlig for forsvarlig regnskapsførsel
 2. Kassereren skal forestå inn- og utbetalinger i forbindelse med driften og stå for innkreving av kontingent og avgifter
 3. Formannen og kassereren tegner foreningen i fellesskap
 4. Regnskapet følger kalenderåret og forelegges revisor for kontroll. Revisor utarbeider beretning om dette til årsmøtet.

9) Tap av medlemskap

 1. Et medlem som ikke betaler kontingent kan etter varsel strykes som medlem.
 2. Et medlem som ved uaktsomhet har satt liv og eiendom i fare, eller har nektet å etterkomme styrets pålegg, kan av årsmøtet utelukkes som medlem. Slik utelukkelse skal kun skje etter at medlemmet er varslet skriftlig og har fått anledning til å uttale seg i saken. Utelukkelsen kan ankes inn for neste årsmøte, det være seg ekstraordinært eller ordinært, for ny behandling.

10) Drift            

 1. Kun personer som tilfredsstiller krav til opptak som fullverdige medlemmer av Ljans Vel og som er medlem av og tiltrer kontrakt med foreningen kan tildeles bryggeplass, basert på ansiennitet i båtforeningen, venteliste og innsats for foreningen.
 2. Styret tildeler båtplasser
 3. Kontingent, vinteravgift for inneværende vinter samt leie for båtplass, skapleie m.m. for kommende båtsesong betales innen 1. mars. Ved forsinket betaling betales et tillegg på ca 10% på alle beløp. Manglende betaling kan bety tap av tildelt plass og øvrige rettigheter..
 4. Medlemmene skal holde styret orientert om navn, adresse, telefonnr, båttype og –navn, registreringsnummer, størrelse (lengde og bredde), vekt og forsikring.
 5. Fartøy som forlates på båtforeningens område eller bøyeplass, og hvis eier ikke viser vilje eller evne til å disponere fartøyet, kan disponeres, herunder selges eller avhendes på annen måte ved styrets forsorg etter at rimelige forsøk på å oppnå kontakt med eier er gjort. Fartøyets eier står ansvarlig for omkostninger i denne anledning, også dersom de overstiger fartøyets verdi. Umerkede eiendeler kan betraktes som eierløse og disponeres av styret.
 6. Oppsett og utsetting av båter skjer etter styrets anvisninger, og vanligvis den siste helgen i september og den første helgen i mai måned. Medlemmene plikter å gjøre seg kjent med den gjeldende datoen, og bidra til at prosessen skjer med minimale forsinkelser. Disse dagene inngår i arbeidsplikten og kontingenten til medlemmene. Forsinket utsetting skal være avtalt og avklart med oppmann båt og drift/teknisk/bøye. Oppsett kan ikke påregnes etter fastlagt dato. Medlemmet har selv ansvar for båten under oppsett, vinteropplag og uttak, samt for at dette skjer på en tryggest mulig måte, herunder at bukk og tauverk er tilstrekkelig vedlikeholdt og tilpasset.
 7. Moringer og fortøyninger er medlemmets eiendom og ansvar, og skal være iht kravene om godt sjømannskap. Medlemmene er ansvarlige for at båtene har forsikringsdekning som dekker skader på foreningens og andres materiell og helse som følge av bruken av båthavna og anlegget.
 8. Dugnad skal utføres etter styrets anvisning og ved større arbeider iht årsmøtevedtak. Frikjøp kan foretas etter avtale med styret ved oppmann drift/teknisk/bøye.
 9. Alle eiendeler skal merkes med medlemmets navn, unntatt herfra er registrert fartøy. Bøyer merkes med navn og bøyenummer.
 10. Det pålegges medlemmene å utvise godt sjømannskap, og særlig ta hensyn til badende. På land skjer all ferdsel på eget ansvar, og enhver er også ansvarlig for å rydde etter seg.

11) Vellets representant

Vellet har anledning til å stille en observatør til styret og årsmøtet.

12) Vedtektsendring

Endringer i foreningens vedtekter vedtas av årsmøte. Vedtak om endringer krever 2/3 flertall av de møtende medlemmene.

13) Oppløsning

Vedtak om oppløsning kan kun skje etter varslet vedtak på et årsmøte, og skal bekreftes på det etterfølgende årsmøtet. Et slikt vedtak krever ¾ av de avgitte stemmer for å bli vedtatt på begge møtene. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Selskapet til Ljans Vel.


© 2008-2018 Sanddyna Båtforening